loading

Promotor de Proiect: Spitalul Clinic Județean Mureș, adresa: P-ța Bernády György, Nr. 6, 540072, Tîrgu-Mureș, Romania www.spitaljudeteanmures.ro, e-mail: [email protected] Partener ONG: Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă ASPTMR, Șos Panduri nr. 29, București, România - www.asptmr.ro Partener donor de proiect: LHL's International Tuberculosis Foundation (LHL International), Grensen 3, 0159 Oslo, Norway www.lhl.no/en/lhl-international

    Contact Info

  • P-ta Bernady Gyorgy nr. 6 Targu Mures Jud. Mures

    INFORMARE  PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Spitalul Clinic Județean Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, jud. Mureș, în parteneriat cu Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă ASPTMR și partenerul norvegian LHL΄s International Tuberculosis Foundation, implementează Proiectul: Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din județul Mureș prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publică.

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit  în continuare ”GDPR”) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Operatorii de date cu caracter personal sunt:

– Spitalul Clinic Județean Mureș, cu sediul în Târgu Mureș

– Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă

– LHL΄s International Tuberculosis Foundation

– Dispensarele teritoriale TBC

– Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.Operatorul prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în următoarele scopuri:

– descoperirea bolii tuberculoase,

– descoperirea infecțiilor SARS-Cov 2 la nivelul populației vulnerabile 

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Spitalului Clinic Județean Mureș este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale supuse prelucrării sunt următoarele: Numele, prenumele, CNP-ul, locul nașterii, naționalitatea, adresa (reședința/domiciliul) completă, serie, număr act de identitate, datele de contact, număr de telefon, e-mail, semnătură, vârstă.

Perioada de stocare a datelor personale. Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor pentru derularea Proiectului, depistarea precoce (screening) a bolii tuberculoase și descoperirrea infecțiilor cu SARS-Cov 2, precum și îndeplinirea atribuțiilor legate de raportare/punere la dispoziție, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora.  

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și procesul decizional individualizat automatizat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să  adresați responsabilului de protecția datelor cu caracter personal, cu o cerere scrisă, data și semna ladresa de e-mail: gdpr@spitaljudeteanmures.ro, sau la adresa de corespondeă: str. Bernady Gyorgy nr. 6, loc. Tîrgu Mureș, jud. Mureș. Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrări de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 aliniatul (1) litera (a) din Regulamentul 2016/679/UE ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 aliniatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la aliniatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate ” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legistim pentru a nu face acest lucru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR – General Data Protection Regulation, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, este un act normativ adoptat de Parlamentul Uniunii Europene, în scopul protecției datelor cu caracter personal prelucrate de autoritățile publice sau operatorii economici atunci când activitățile sunt desfășurate de aceste entități în statele membre ale Uniunii Europene (U.E.) sau vizează persoane fizice care au calitatea de cetățean al unui stat membru al. U.E.

Implementarea AP1.08 presupune relaționarea cu persoane fizice, pe două componente: pe de o parte, sunt vizate persoanele care vor fi testate în scopul depistării (screening), diagnosticării și tratării tuberculozei si Covid-19 în faze cât mai precoce, iar pe de altă parte, sunt vizate cadre medicale, asistenți sociali, mediatori sanitari, pentru formarea profesională și perfecționarea metodelor rapide de diagnostic, de tratament și de suport medical al cazurilor de tuberculoză si Covid-19 identificate, în vederea îmbunătățirii capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei și Covid-19 si creării unui mecanism de screening permanent și independent care sa funcționeze în zonele de risc crescut.

Prelucrarea datelor cu caracter personal al persoanelor ce au fost, sunt sau vor fi implicate în proiect sau vor beneficia de serviciile medicale oferite prin intermediul acestuia, se face conform normelor legale în vigoare.

ro_RORomanian